TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojalauseke koskee Kurikka-lehti Oy:n asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. Kurikka-lehti Oy julkaisee Kurikka-lehteä ja Pohjalainen Yrittäjä- lehteä.
Kurikka-lehti Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Kurikka-lehti Oy
Laulajantie 4
61300 Kurikka

Y-tunnus 0209044-1

Yhteyshenkilö:
Mikko Hissa
Puhelin 044 344 4402
Sähköposti mikko.hissa@kurikka-lehti.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Kurikka-lehti Oy käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoturvallisella tavalla muun muassa seuraavissa tarkoituksissa:

-asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon
-laskutukseen
-maksujen valvontaan
-asiakasviestien ja tiedotteiden lähettämiseen
-tuotteiden jakeluun
-asiakassuhdetta vahvistaviin markkinointitoimenpiteisiin
-palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen
-markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin
-yhteydenpitoon yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden kanssa

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot

Keräämme asiakkaan antamia tietoja tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja mm. tilauksen tai palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, profilointiin sekä markkinointiin ja mielipidetutkimuksiin. Ilman yhteys- ja laskutustietoja emme voi toimittaa tuotetta tai palvelua, jonka asiakas on tilannut. Ostettaessa tuotetta verkkopalvelumme kautta,emme tallenna maksutietojasi, vaan ne tuotetaan kolmannen osapuolen kanssa, joka on erikoistunut turvalliseen ostotietojen käsittelyyn.

Asiakkaan antamiin tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin kuuluvat:
-yhteystiedot (esim. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti)
-digitaalisen tilin tunnukset (esim. sähköposti, salasana)
-asiakassuhdetta koskevat tiedot (esim. laskutus- maksu- ja perintätiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, peruutustiedot)
-suoramarkkinointikiellot ja -luvat
-yrityksen toimiala
-arvonta- ja kilpailuvastaukset
-muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
-Y-tunnus (mikäli rekisteröity on sen ilmoittanut)
-yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot
-mahdolliset muut asiakkuuteen liittyvät asiointi- ja käyttötiedot

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot
Keräämme automaattisesti tietoja, joiden perusteella selvitämme kuinka paljon käyttäjiä palveluillamme on
Tietojen avulla voimme kehittää palveluitamme ja liiketoimintaammei
Näitä automaattisesti havaittuja tietoja ovat muun muassa selain ja selaimen versio sekä istunnon aika ja kesto

Muualta hankitut tiedot
Voimme käyttää tietojen päivittämisessä ja rikastamisessa myös ulkopuolisia tietolähteitä varmistaaksemme, että asiakkaidemme tiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä: -Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmää
-Postin osoitetietojärjestelmää
-muita vastaavia yksityisiä ja julkisia rekistereitä
Mikäli henkilötietoja käsittellään muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, varmistamme käsittelyn yhteensopivuuden sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvatuilla tavoilla.
Asiakasrekisterissä asiakkaan tietoja säilytetään neljä vuotta viimeisen tilauksen päättymisestä. Kun neljän vuoden määräaika on kulunut, asiakastieto poistetaan asiakasrekisteristämme. Tiedot voidaan myös siirtää osittain markkinointirekisteriin tai muuttaa sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.
Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan, kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.
Voimme myös olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Laskutustietoja säilytetään tyypillisesti seitsemän (7) vuoden ajan.

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Kurikka-lehti Oy ei myy, vuokraa, siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla kuvatuissa tapauksissa:

Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Kurikka-lehti Oy: Voimme käsitellä asiakkaan henkilötietoja Pohjankyrön Media Oy:n sisällä.

Tutkimus: Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen pääsääntöisesti, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoa suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei asiakas ole tätä kieltänyt.

Oikeusvaateet ja perintä:Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos uskomme, että se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

TIETOJEN SIIRROT EU- TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on tallennettu tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Tietokannoissa olevat tiedot on suojattu teknisesti palomuureilla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet henkilötietojensa keräämiseen, käsittelyyn ja sisältöön liittyvissä asioissa.

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen: Asiakas voi saada toimittamansa henkilötiedot siirretyksi itselleen tai toise

-kyse on tiedoista, jotka asiakas on toimittanut itse Kurikka-lehti Oy:lle.
-tietoja käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella

Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Asiakas voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia sekä siihen liittyvän profiloinnin varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen: Asiakas voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Tietojen käsittelyä voidaan myös rajoittaa siksi ajaksi, kun arvioimme perusteita tietojen käsittelyn vastustamiselle. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Suostumuksen peruuttaminen: Asiakas voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen, milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuilla keinoilla.

MOBIILISOVELLUTUSTEN TIETOSUOJA

Esim. Applen AppStoren, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta saatavilla oleviin mobiilisovelluksiin sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi kunkin palveluntarjoajan ehtoja.

MUUTOKSET TIETOSUOJALAUSEKKEESEEN

Kurikka-lehti Oy kehittää palvelujaan jatkuvasti ja pidättää itselleen oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. .

YHTEYSTIEDOT

Tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut tulee lähettää osoitteeseen:

Kurikka-lehti Oy  
Pl 50, 61301 Kurikka
61300 Kurikka

Yhdyshenkilö:
Mikko Hissa
Puhelin 044 344 4402
Sähköposti mikko.hissa@kurikka-lehti.fi